Wat ons glo (Leerstelling)

(a) Die lede van die Sending glo dat die Bybel, dit is die kanonieke boeke van die Ou en Nuwe Testament, die geïnspireerde Woord van God en as sodanig die enigste betroubare, onfeilbare bron van hul geloof is en die hoogste gesag en rigsnoer vir alle sake betreffende die Christelike kerk, die Christen se geloof en die Christen se lewe.  

(b) Die lede glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde; en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en na die doderyk neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader; van waar hy sal kom om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. Die lede glo in die Heilige Gees. Die lede glo in ʼn heilige, algemene Christelike kerk – die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ʼn ewige lewe. 

(c) Die lede glo dat Jesus Christus nie alleen die sonde van die mense aan die kruis gedra het nie, maar ook die duiwel oorwin het wat alles wat boos, sondig en onrein is, vergestalt. Die bose is nog in die wêreld; maar dié wat in Christus glo, vrees nie die duiwel nie. 

(d) Derhalwe glo die lede dat geen mens deur enige handeling of versuim van watter aard ook al van sy kant deur God geregverdig kan word of tot sy regverdigmaking kan bydra nie. Die mens word alleenlik deur die geloof in Jesus Christus uit genade (sonder enige werke) geregverdig. 

Dit is die kern van die evangelie en as sodanig die basis op grond waarvan die mens die Heilige Gees en sodoende gemeenskap met God verkry. 

(e) Die lede glo verder dat die Heilige Gees, in ooreenstemming met die Bybel, die gelowiges spontaan leer en lei in die weë van God, onder andere by wyse van profesie, drome en gesigte en die ander geestelike gawes wat in 1 Korinthiërs 12 tot 14 bekendgestel is, waarvan die grootste die liefde is. 

(f) Sonde, naamlik om nie die wil van God te doen soos geopenbaar in Sy heilige Woord nie, word deur die lede verafsku. Hoewel die lede daarna streef om heilig en sondeloos te lewe na die voorbeeld van Jesus Christus op aarde, besef hulle dat hulle in sonde ontvang en gebore is en dat enigeen wat sê dat hy nie sonde het nie, nie die waarheid praat nie. 

(g) Derhalwe, glo die lede, in ooreenstemming met die Heilige Skrif, dat sondebelydenis voor ʼn getuie ʼn regmatige plek het by sielesorg of wanneer dit gaan oor fisiese en sielkundige genesing of die herstel van gespanne verhoudings. Sondebelydenis mag egter nie (soos ‘bieg’) ʼn plaasvervanger vir die leer van regverdigmaking wees nie. Die lede glo dat deur die volbragte verlossingswerk van Golgota vergifnis, reiniging en verlossing van enige sonde bewerkstellig is vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Dit sal in stryd met die leerstellings van die Sending wees indien die persoon/persone aan wie so ʼn belydenis gemaak is dit op enige wyse aan enige ander persoon openbaar tensy die persoon wetlik daartoe verplig word. Waar ʼn lid enigiemand op materiële gebied benadeel het, sal die lid, benewens deur dit teenoor daardie persoon tebely, daardie persoon sover moontlik dit binne sy vermoë is, so gou as moontlik vergoed vir die skade so gely. 

(h) Aangesien geloof in Jesus Christus die voorwaarde is om gered te word, en kinders nog nie in staat is om die geloofsbesluit te neem nie, kan kinders nie gedoop word nie. Dit sluit hulle egter nie uit van die Kerk van Christus nie, want Jesus het self gesê dat die kindertjies na Hom gebring moet word, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Daarom behoort ouers hulle kinders na die huis van die Here te bring waar ʼn lid, na die voorbeeld van Jesus Christus, sy hande op die kindjie sal lê en die kindjie sal seën in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 

(i) Die lede van die Sending glo in die doop van persone wat volwasse is, of volwasse genoeg om die evangelie van Jesus Christus te kan verstaan en Hom as hulle Verlosser en as hulle Here aan te neem. Die doop word uitgevoer soos dit in die tyd van die Nuwe Testament gehandhaaf is, naamlik deur onderdompeling van die persoon in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit kan plaasvind in die openbaar of in privaatheid. 

(j) Die lede van die Sending glo in die Nagmaal soos ingestel deur Jesus Christus gedurende Sy laaste maal saam met Sy dissipels voor sy kruisdood. Die Nagmaal bestaan uit gebreekte brood waarvan Jesus gesê het, “dit is my liggaam” en wyn waarvan Jesus gesê het, “dit is my bloed”. Deur die gebruik van die Nagmaal het die gelowiges deel aan die liggaam van Jesus Christus wat ter wille van die sondige wêreld gebreek is en Sy bloed wat gevloei het aan die kruis op Golgota. Die Nagmaal word op ʼn gereelde basis tydens kerkdienste aan alle gelowiges bedien. Hoewel die Nagmaal as ʼn reël slegs tydens sekere kerkdienste bedien word, kan dit ook aan persone wat om ʼn aanvaarbare rede nie die Nagmaal-kerkdiens kon bywoon nie, afsonderlik bedien word.

(k) Die lede van die Sending glo in die doping met die Heilige Gees, soortgelyk aan hoe die gelowiges dit in die tyd van die Apostels ervaar het. Die doping met die Heilige Gees is  ʼn gawe van God en hoef nie noodwendig voorafgegaan te word deur die doop met water nie. Die doping met die Heilige Gees gaan dikwels gepaard met die spreek in vreemde tale, hetsy hemelse of aardse tale of beide. 

(l) Die lede van die Sending glo in die vrye beoefening van al die geestelike gawes soos hulle voorgekom het in die tyd van die Apostels, met dien verstande dat die gawes alleenlik tot stigting en troos en bemoediging van die gemeente mag dien. Daarom mag die gawe van profesie, die spreek van tale en die uitleg daarvan, slegs beoefen word wanneer die President na afsondering en gebed, in die algemeen of vir ʼn spesifieke geleentheid daartoe toestemming gegee het. 

(m) Die lede van die Sending glo in die goddelike genesing van siekes deur die oplegging van hande en gebed, asook die salwing met olie. 

(n) Die lede van die Sending glo dat die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, en dat daar uiteindelik ʼn nuwe hemel en ʼn nuwe aarde sal wees waarin vir ewig vrede en geregtigheid sal heers.