Ons geskiendenis

Die uitstorting van die Heilige Gees is vir die eerste maal in die Sending ervaar gedurende Desember 1927, toe daar ‘n groep persone hulleself tesame met die stigters van die Sending, Maria Martha Fraser en Hugh Henry Fraser, afgesonder het in gebed voor God.  

Een van die uitvloeisels van hierdie byeenkoms was die ontstaan en spontane groei onder leiding van die Heilige Gees van ‘n kerklike weldaadsorganisasie sonder winsoogmerk wat mettertyd wêreldwyd uitgebrei het en nou as die Sending bekendstaan. Die wêreldwye uitbreiding is geïnspireer deur Jesus se opdrag aan Sy volgelinge  om dissipels van alle nasies te maak en hulle te doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en aan hulle die leer van Jesus Christus oor te dra.    

Van die uitstaande kenmerke van hierdie Sending was en is die lede se algehele toewyding aan Christus en onderworpenheid  aan die Woord van God en leiding van die Heilige Gees.

Verdere kenmerke is die lede se heelhartige toewyding aan die wil van God, soos omskryf in die Bybel en ook uitgewys deur die Heilige Gees by wyse van profesie, en hul voorbeeldige leefwyse. en, in die geval van vroulike lede wat God vrywillig deur hulle kleredrag wil eer, die dra van ʼn kenmerkende blou kleed. Die sentrum van elke gemeente op ‘n bepaalde plek is ‘n geloofshuis, bestaande uit ‘n kerk tesame met woongeriewe, en, in sommige gevalle, ook ander geriewe om die inwoners sover moontlik selfonderhoudend te maak. 

Lede wat hulleself in ooreenstemming met die leer van die Sending voltyds aan die uitbreiding van die evangelie van Jesus Christus wy, woon en werk op ‘n vrywillige basis sonder vergoeding in die geloofshuise, met die verstandhouding dat die Sending hulle van verblyf en voedsel voorsien.       

Uiteindelik is die breë oogmerk van Sending om die geskiedenis van die wêreld te beïnvloed deur middel van die uitbreiding en bekendmaking van die boodskap en leer van Jesus Christus, waardeur die weg gebaan sal wees vir Sy Koninkryk, waarin die wil van God sal geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde.